شماره تلفن داخلی

تلفن داخلی واحد های شهرداری منطقه هفت
عنوان  نام واحد کارکنان واحد  شماره  نام واحد  کارکنان واحد  شماره 
حوزه شهردار دفتر شهردار مسئول دفتر          آقای پرواز  203  حقوقی   آقای یزدانی-خانم خوش آئین 232
مدیر حوزه          خانم ثابتان           214 بازرسی آقای اکبری 269
حراست  آقای  اسلامی 207
 خدمات :آقایان ارم پور و کریمی 212 کارشناس ترافیک  آقای علوی زاده  208
حوزه شهرسازی و معماری معاون شهرسازی و معماری منطقه  آقای حق شناس 206  کمیسیون ماده صد آقای غفاری - خانمها کدخدایی و حسینی 210
 دفتردار آقای اله مرادی
کارشناس فنی ناظر دفاتر آقای کاوسی 
مسئول املاک  خانم سمائی 276 کارشناسان املاک آقای ابراهیمی و خانمها ناصری و بقال پور  209
رئیس شهرسازی و معماری  آقای جعفری  218 شهرساز  خانم عباسی         288
شهرساز کارشناس پسماند:  آقای حیدری 283 خانم رحیم خانلی 225
کمیسیون معماری آقایان شاطر پوری-کدخدا 290
خانم شایان 220 کارشناس فنی  آقای گلکاری - آقای نیکنام 219
آقای عاملی  246 نقشه برداری  آقایان : برهمت - شاهسونی 272
راهبر سیستم : خانم پناهی 294
حوزه خدمات شهری معاون خدمات شهری آقای مهندس تاشکه دفتردار :آقای آیات 230  مسوول تخلفات       آقای خاوری 235
امور شهر و تأسیسات  آقای پور حسن       233  دفتر دار : آقای محمودی 234 دفتر دار تخلفات                   کارشناس آقایان جوکار 292-سربی240 292
کارشناس تأسیسات  آقای امیری 237 مسئول فضای سبز  آقای کورآوند  287
کارشناس فضای سبز  آقای قاسمی 
موتور خانه  آقای استواری 301 کارشناسان فضای سبز  خانمها :مقتبس - مهدی زاده - نیکی 236
کارشناس امور شهر آقایان  موسوی و دهقان  234 کارشناس زیباسازی آقای حسینی پور 208
حوزه فنی و عمرانی معاون فنی و عمرانی آقای مهندس مظفری       231 دفتردار عمران آقای رنجبر 231
کنترل کیفیت - نقشه برداری آقای مینا - آقای مظلومی 238 کارشناسان عمران آقایان :   نوذری - پارسایی 257
کارشناسان عمران  آقایان : کوثر- موسوی - سرحدی 241
حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی رئیس  اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  آقای دولتخواه   245 موتوری  آقای بهمنی  211
کارگزینی و منابع انسانی آقای موسوی  295 کاردکس آقای نوروزی  251
دبیرخانه  آقای افسری    247 مردمیار پاسخگوی الکترونیک اقای برزگر 253
مسوول روابط عمومی و فرهنگی  آقای عبداللهی 249      
کارشناسان ارتباطات و روابط عمومی آقای عوض پور  249  کارشناس فن آوری اطلاعات  خانم احمدی کیا  217
  فرهنگی آقای تقوافر 293 آقای نجفی
حوزه مالی  معاون مالی و اقتصادی آقای یزدان پرست  260  تنظیم اسناد - رییس حسابداری و ممیزی خانم خادمی-خانم الهی منش 262
کارپردازی آقای زارعی 261 بودجه ریزی عملیاتی آقای پورمحمد 263
مغایرت بانکی وممیزی عمران  خانم گلخنی  265 انبار و اموال  خانم تارخ 213
اعتبارات و وصول چک آقای حیدری 265 حقوق و دستمزد  خانم زیادی پور  264
واحد درآمد و نوسازی  رئیس درآمد و نو سازی آقای ناصر آرمان 271 اصناف  خانم طالبان پور  268
محاسب درآمد آقایان : بازیار - نصیبی 273 بایگانی  اقای اسد زاده - خاموشان 279
محاسب نوسازی  آقای سیفی  222 بانک شهر  37223659 281
 محاسب درآمد -پاسخ استعلام  خانم گنجی زاده  228      
محاسب ساختمانی  آقای نظامی  216                         شماره تلفن های شهرداری منطقه هفت                                               37240091 و 37242780 و 37220077 
دبیر کمیسیون مطالبات  خانم قهرمانی  285

منبع : شهرداری منطقه هفت شیراز
تعداد بازدیدها : ۱۷۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است