شماره تلفن داخلی

شهروند گرامی تلفن گویای منطقه  به شماره های 37240091 و 37242780 و 37220077 پاسخگوی شما میباشد .
 
عنوان  نام واحد کارکنان واحد  شماره  نام واحد  کارکنان واحد  شماره 
حوزه شهردار دفتر شهردار مسئول دفتر       خانم رنجبر 203  حقوقی   آقای مقتدر-خانم خوش آئین 232
مدیر حوزه          خانم ثابتان           214 بازرسی آقای چشم براه 269
حراست  آقای  اسلامی 207
 خدمات :آقایان ارم پور و کریمی 212 کارشناس ترافیک  آقای علوی زاده  208
حوزه شهرسازی و معماری معاون شهرسازی و معماری منطقه  آقای اسکندری 206  کمیسیون ماده صد خانمها کدخدایی و ناصری 210
 دفتردار آقای اله مرادی
مسئول املاک    276 کارشناسان املاک آقای ابراهیمی و خانم بقال پور  209
رئیس شهرسازی و معماری  آقای جعفری  218 شهرساز  خانم عباسی         288
  کارشناس پسماند:  آقای حیدری   کمیسیون معماری آقایان شاطر پوری-کدخدا 290
خانم شایان 220 کارشناس فنی  آقای گلکاری - آقای نیکنام 219
آقای عاملی  246 نقشه برداری و توسعه معایر آقایان : برهمت - خردمندی 272
راهبر سیستم : خانم پناهی 294
حوزه خدمات شهری معاون خدمات شهری آقای مهندس تاشکه دفتردار :آقای آیات 230  مسوول تخلفات       آقای خاوری 235
امور شهر و تأسیسات  آقای پور حسن       233  دفتردار : آقای محمودی 234 دفتر دار تخلفات                   کارشناس آقایان جوکار 292-سربی240 292
کارشناس تأسیسات  آقای امیری 237 مسئول فضای سبز  آقای کورآوند  287
کارشناس فضای سبز  آقای قاسمی 
موتور خانه  آقای استواری 301 کارشناسان فضای سبز  خانمها :مقتبس - مهدی زاده - نیکی 236
کارشناس امور شهر آقایان  موسوی و دهقان  234 کارشناس زیباسازی آقای حسینی پور 208
حوزه فنی و عمرانی معاون فنی و عمرانی آقای مهندس مظفری       231 دفتردار عمران   231
کنترل کیفیت - نقشه برداری آقای مینا - آقای مظلومی 238 کارشناسان عمران آقایان :   نوذری - پارسایی 257
کارشناسان عمران  آقایان : کوثر- موسوی - سرحدی 241
حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی رئیس  اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  آقای افضل 245 موتوری  آقای بهمنی  211
کارگزینی و منابع انسانی آقای موسوی  295 کاردکس آقای نوروزی  251
دبیرخانه  آقای افسری  247 مردمیار پاسخگوی الکترونیک اقای برزگر 253
مسوول روابط عمومی و فرهنگی  آقای عبداللهی 289      
کارشناسان ارتباطات و روابط عمومی آقای عوض پور  249  کارشناس فن آوری اطلاعات  خانم احمدی کیا  217
  فرهنگی آقای تقوافر 293 آقای نجفی
حوزه مالی  معاون مالی و اقتصادی آقای یزدان پرست  260  تنظیم اسناد - رییس حسابداری و ممیزی خانم الهی منش 262
کارپردازی آقای زارعی 261 قراردادها آقایان عزیز سلج و مظفری 263
مغایرت بانکی وممیزی عمران  خانم گلخنی  265 انبار و اموال  خانم تارخ 213
اعتبارات و وصول چک آقای حیدری 265 حقوق و دستمزد  خانم زیادی پور  264
واحد درآمد و نوسازی  رئیس درآمد و نو سازی آقای ناصر آرمان 271 اصناف  خانم طالبان پور  268
محاسب درآمد آقایان : کرمی- نصیبی 273 بایگانی  اقای اسد زاده - غفاری 279
محاسب نوسازی  آقای سیفی  222 بانک شهر  37223659 281
محاسب ساختمانی  آقای نظامی  216                         شماره تلفن های شهرداری منطقه هفت                                               37240091 و 37242780 و 37220077 
دبیر کمیسیون مطالبات  خانم قهرمانی  285

منبع : شهرداری منطقه هفت شیراز
۹۱۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است