آمار عملکرد منطقه ۷

 

عمران


امور شهر


فضای سبز


تخلفات


حقوقی


کمیسیون ماده صد


فنی و شهرسازی


سال 98 سال 98 سال 98 سال 98 سال 98 سال 98 سال 98
سال 97 سال 97 سال 97 سال 97 سال 97 سال 97 سال 97
سال 96 سال 96 سال 96 سال 96 سال 96 سال 96 سال 96
سال 95 سال 95 سال 95 سال 95 سال 95 سال 95 سال 95

سال 94

سال94

سال94

سال94

سال94

سال94

سال 94

   


منبع : منطقه هفت
تعداد بازدیدها : ۲۷۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است