قوانین و مقررات

قوانین شهرداری


قوانین درآمدی


مقررات شهرسازی


تعاریف مربوط به شهرداری تعاریف  ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی)طرح تفضیلی شهر شیراز)
قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری عوارض صدور پروانه ساختمانی و زیر بنایی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی و حرکتی
ماده 55قانون شهرداریها عوارض تراکم ساختمانی  مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین
ماده 100 قانون شهرداری ها عوارض ساختمان های ساخته شده و تجدید بنای ساختمان های فرسوده شیوه نامه اجرایی مسیر ویزه نابینایان
آیین نامه مالی شهرداریها عوارض تمدید پروانه ساختمان آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی وشهرداریها واصلاحیه آن عوارض تفکیک و تامین سرانه هزینه خدمات عموی و شهری ضوابط و مقررات ارتقا سیما و منظر شهری
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی -عمرانی و نظامی دولت عوارض نوسازی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها هزینه خدمات کارشناسی  
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی عوارض حذف پارکینگ  
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک عوارض نقل و انتقال و واگذاری سرقفلی  
 قانون اصلاح لایحه قانونی‌حفظ‌وگسترش فضای سبزدرشهرها مصوب۱۳۵۹شورای انقلاب عوارض حق مشرفیت  
 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شرها عوارض شغلی صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل خمات  
کمیسیون ماده 77 نرخ بهاء خدمات پسماندهای خانگی،واحدهای تجاری و ساختمانی  
ماده74 قانون شهرداری ها دستورالعمل سیاست های تشویقی و توسعه زیر ساخت های گردشگری  
ضوابط ارتقای حریم بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی  عوارض ناشی از خدمات و استفاده موقت از فضای رو باز  
  عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها  
  عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سدمعبر و پاکسازی و دفتر های تجاری  
  عوارض متفرقه  
  نرخ بهاء خدمات بانکها،موسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه ای  
  آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری  
  بام سبز  
  معافیت ها و تخفیف ها  
  آیین نامه تقسیط عوارض  
     

   


منبع : منطقه هفت
۶۹۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است