پیامهای شهروندی

محیط زیست میراث پدرانمان نیست بلکه امانت فرزندانمان است.
هویت اصلی هر شهر رفتار و کردار شهروندان آن است.
شهرمان را به نمایشگاه رفتار خوب و کردار نیک تبدیل کنیم.
شهروند خوب، شهر زیبا می خواهد و شهر زیبا، شهروند خوب.
شهر نمایشگاه افکار و فروشگاه رفتار شهروندان است.
اجرای قوانین مهمتر از وضع آنها است.
برای آنکه از بندگی دیگران آزاد باشیم همه باید بنده قانون باشیم.
احترام به قانون احترام به خود است.
 چنان رفتار کنیم که آزادی ، حریت و اخالق وامدار رفتارمان باشد
با رعایت حقوق شهروندی نظم و انضباط اجتماعی بر جامعه حاکم خواهد شد
اولین شرط رعایت حقوق شهروندی رعایت قوانین حاکم بر جامعه است.
رعایت نظم و نظام اجتماعی نشانه ای از حقوق شهروندی است.
احترام به قانون، احترام به حقوق شهروندی است.
 احترام به حقوق شهروندی، احترام به خویش است
نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است.
پرداخت عوارض مساوی با پویایی شهر است.
 

منبع : منطقه هفت
۶۶۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است