منطقه هفت

 
 • شهر خوب را شهروندان خوب می سازند
 • شهر سالم و زیبا٬ حاصل اقدامات جزئی شما شهروندان مهربان است.
 • آینده از آن کسانی است که به زیبا بودن رویاهای خود ایمان دارند.
 • شهر خوب یافتنی نیست٬ بلکه ساختنی است ٬ شهر خوب را شهروندان خوب می سازند.
 • پیاده رو٬ کلید خوشبختی شهر
 • شهروند عزیز: با پرداخت به موقع عوارض٬ با شهرداری در عمرانی و آبادانی شهر خود مشارکت کنیم.
 •  خدمات رسانی٬ عمران شهری و بهبود محیط های اجتماعی از ما٬ حفظ و نگهداری از شما...
 • شهر ما خانه‌ی ماست در حفظ و توسعه زیبائی‌های آن بکوشیم.
 •  شکستن شاخه‌های درختان مثل شکستن بال‌های فرشتگان است.
 • چنان رفتار کنیم که آزادی ، حریت و اخلاق وام دار رفتارمان باشد .
 •  با رعایت حقوق شهروندی نظم و انضباط اجتماعی بر جامعه حاکم خواهد شد .
 •  اولین شرط رعا یت حقوق شهروندی رعایت قوانین حاکم بر جامعه است .
 •  رعایت نظم و نظام اجتماعی نشانه ای از حقوق شهروندی است .
 •  احترام به قانون، احترام به حقوق شهروندی است .
 •  احترام به حقوق شهروندی، احترام به خویش است .
 •  نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است .
 •  پردراخت عوارض مساوی با پویایی  شهر است .
 •  با پرداخت به موقع عوارض در آبادی شهرمان سهیم باشیم.
 • محیط زیست میراث پدرانمان نیست بلکه امانت فرزندانمان است.
 • هویت اصلی هر شهر رفتار و کردار شهروندان آن است.
 • شهرمان را به نمایشگاه رفتار خوب و کردار نیک تبدیل کنیم.
 • شهروند خوب، شهر زیبا می خواهد و شهر زیبا، شهروند خوب.
 • شهر نمایشگاه افکار و فروشگاه رفتار شهروندان است.
 • اجرای قوانین مهمتر از وضع آنها است.
 • برای آنکه از بندگی دیگران آزاد باشیم همه باید بنده قانون باشیم.
 • احترام به قانون احترام به خود است.
 •  چنان رفتار کنیم که آزادی ، حریت و اخالق وامدار رفتارمان باشد
 • با رعایت حقوق شهروندی نظم و انضباط اجتماعی بر جامعه حاکم خواهد شد
 • اولین شرط رعایت حقوق شهروندی رعایت قوانین حاکم بر جامعه است.
 • رعایت نظم و نظام اجتماعی نشانه ای از حقوق شهروندی است.
 • احترام به قانون، احترام به حقوق شهروندی است.
 •  احترام به حقوق شهروندی، احترام به خویش است
 • نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است.
 • پرداخت عوارض مساوی با پویایی شهر است.
سامانه ها
پیوندها
نشانی
بلوار فرصت شیرازی ابتدای خیابان ساحلی ایستگاه شماره 7 آتش نشانی
37240091-37242780-37220077
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴