شهر خوب را شهروندان خوب می سازند
شهر سالم و زیبا٬ حاصل اقدامات جزئی شما شهروندان مهربان است.
آینده از آن کسانی است که به زیبا بودن رویاهای خود ایمان دارند.
شهر خوب یافتنی نیست٬ بلکه ساختنی است ٬ شهر خوب را شهروندان خوب می سازند.
پیاده رو٬ کلید خوشبختی شهر
شهروند عزیز: با پرداخت به موقع عوارض٬ با شهرداری در عمرانی و آبادانی شهر خود مشارکت کنیم.
 خدمات رسانی٬ عمران شهری و بهبود محیط های اجتماعی از ما٬ حفظ و نگهداری از شما...
شهر ما خانه‌ی ماست در حفظ و توسعه زیبائی‌های آن بکوشیم.
 شکستن شاخه‌های درختان مثل شکستن بال‌های فرشتگان است.
چنان رفتار کنیم که آزادی ، حریت و اخلاق وام دار رفتارمان باشد .
 با رعایت حقوق شهروندی نظم و انضباط اجتماعی بر جامعه حاکم خواهد شد .
 اولین شرط رعا یت حقوق شهروندی رعایت قوانین حاکم بر جامعه است .
 رعایت نظم و نظام اجتماعی نشانه ای از حقوق شهروندی است .
 احترام به قانون، احترام به حقوق شهروندی است .
 احترام به حقوق شهروندی، احترام به خویش است .
 نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است .
 پردراخت عوارض مساوی با پویایی  شهر است .
 با پرداخت به موقع عوارض در آبادی شهرمان سهیم باشیم.
محیط زیست میراث پدرانمان نیست بلکه امانت فرزندانمان است.
هویت اصلی هر شهر رفتار و کردار شهروندان آن است.
شهرمان را به نمایشگاه رفتار خوب و کردار نیک تبدیل کنیم.
شهروند خوب، شهر زیبا می خواهد و شهر زیبا، شهروند خوب.
شهر نمایشگاه افکار و فروشگاه رفتار شهروندان است.
اجرای قوانین مهمتر از وضع آنها است.
برای آنکه از بندگی دیگران آزاد باشیم همه باید بنده قانون باشیم.
احترام به قانون احترام به خود است.
 چنان رفتار کنیم که آزادی ، حریت و اخالق وامدار رفتارمان باشد
با رعایت حقوق شهروندی نظم و انضباط اجتماعی بر جامعه حاکم خواهد شد
اولین شرط رعایت حقوق شهروندی رعایت قوانین حاکم بر جامعه است.
رعایت نظم و نظام اجتماعی نشانه ای از حقوق شهروندی است.
احترام به قانون، احترام به حقوق شهروندی است.
 احترام به حقوق شهروندی، احترام به خویش است
نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است.
پرداخت عوارض مساوی با پویایی شهر است.