معاونت فنی و عمرانی معاونت خدمات شهری امور شهر ترافیک
معاونت شهرسازی و معماری

اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اقدامات شهروندی