معاونت فنی و عمرانی 

معاونت خدمات شهری
معاونت شهرسازی و معماری

اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اقدامات شهروندی