تلفن دفتر :37213097
نمابر : 37213098
پست الکترونیک منطقه:zone7@shiraz.ir
 
ملاقات عمومی :
دوشنبه و پنج شنبه ساعت 9 الی 10:30
(جهت هماهنگی ساعت 7:30 روز موردنظر تماس گرفته شود.)