تحصیلات: کارشناسی مهندسی عمران
سوابق:
کارشناس شهرسازی  معاونت فنی وشهرسازی
شهردار منطقه هفت شیراز :شهریور 87 تا اسفند94
رئیس سازمان سیما و منظر شهری: اسفند 94تا  بهمن 96
کارشناس شهرسازی :بهمن 96  تا مرداد 98
شهردار منطقه هفت : از شهریور98

ش تلفن دفتر :37213097
نمابر : 37213098
پست الکترونیک منطقه:zone7@shiraz.ir
 
ملاقات عمومی :
دوشنبه  ساعت 8:30 الی 10
(جهت هماهنگی ساعت 7:30 روز قبل تماس گرفته شود.)